Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży produktów oferowanych przez sklep internetowy komputerydlafirm.pl, który jest własnością firmy INS Instruments z siedzibą w Krakowie, ul. Oleandry 2, NIP: 6842246124, REGON: 123013792.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, pomiędzy składającym zamówienie na stronie komputerydlafirm.pl, zwanym dalej Kupującym a firmą INS Instruments, zwaną dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być Konsument w rozumieniu Art. 22 Kodeksu cywilnego lub przedsiębiorca w rozumieniu Art. 43 Kodeksu cywilnego.
 4. Złożenie zamówienia w Sklepie komputerydlafirm.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY I FORMA PŁATNOŚCI

 1. Przedmiotem sprzedaży jest sprzęt komputerowy oferowany na stronie sklepu: komputerydlafirm.pl.
 2. Produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe lub w niektórych przypadkach, odnowione przez producenta (pochodzące z dystrybucji DELL Outlet), jeśli w opisie przedmiotu (atrybutach towaru w zakładce "Dane techniczne") zaznaczono taką informację.
 3. Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są wolne od wszelkich wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, bezpośrednio przez producenta lub inne uprawnione podmioty.
 4. Ceny wszystkich produktów oferowanych na stronie sklepu internetowego komputerydlafirm.pl przedstawione są w złotych polskich, lub innej dostępnej na stronie sklepu walucie oraz zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena towaru brutto nie zawiera, co do zasady, kosztów przesyłki.
 5. Sprzedawca dokonuje bieżących aktualizacji oferty swoich produktów, zamieszczając stosowne informacje m.in. o dostępności i cenie danego towaru.
 6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) na konto w banku ING o numerze: 40 1050 1445 1000 0092 1704 3794
  • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera
  • płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego (ograniczone możliwości odbioru osobistego w czasie pandemii, stanu wyjątkowego lub innych zdarzeń losowych)
  • Karty płatnicze na stronie Sklepu poprzez płatności elektroniczne oraz w przypadku odbioru osobistego (płatność kartą na miejscu):
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
 7. Odbiór osobisty odbywa się w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Oleandry 2 w Krakowie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą.
 8. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r., nr 249, poz. 1661).
 9. Przez dostarczenie faktury w formie elektronicznej rozumie się przesłanie jej na adres e-mail kupującego podany przy wypełnianiu formularza zamówienia lub rejestracji użytkownika.
 10. Przesłanie faktury w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Kupującego do otrzymania faktury w formie papierowej (na życzenie).
 11. Zmiana adresu e-mail Kupującego wymaga powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. Przy braku powiadomienia Sprzedawcy przez Kupującego o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 12. Kupujący jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 rozporządzenia, o którym mowa w puncie 8 niniejszego rozdziału, w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: INS Instruments, ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków lub elektronicznie na adres: info@komputerydlafirm.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji, od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Kupującego o wycofaniu akceptacji, Sprzedawca traci prawo do wystawiania i przesyłania Kupującemu faktur w formie elektronicznej.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie komputerydlafirm.pl dokonuje się w wyniku wypełnienia wszystkich wymaganych pól w formularzu rejestracyjnym i wysłanie go do sklepu komputerydlafirm.pl.
 2. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym poinformuje on Kupującego w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia.
 3. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

IV. DOSTAWA

 1. Dostawa produktów oferowanych przez Sprzedawcę odbywa się na terytorium Polski oraz krajów Unii Europejskiej.
 2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub DHL.
 3. Koszt przesyłki kurierskiej doliczany jest indywidualnie do każdego zamówienia a jego koszt zależy od wysokości zamówienia.
 4. Cena przesyłki kurierskiej zawiera ubezpieczenie towaru na pełną kwotę.
 5. Termin realizacji umowy sprzedaży następuje w terminie podanym w opisie towaru, natomiast w przypadku zamówienia większej liczby produktów o terminie realizacji decyduje najdłuższy z podanych terminów.
 6. Termin realizacji zamówienia może być uzależniony od terminu dokonania całości wpłaty, jeżeli formą płatności jest przedpłata.

V. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki lub wydania towaru w przypadku odbioru osobistego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@komputerydlafirm.pl.
 2. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz akceptacji Sklepu, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 4. Zamawiający odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności.
 5. Koszty odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny, ponosi Kupujący.
 6. Uprawnienia i obowiązki określone w czterech powyższych punktach Regulaminu przysługują wyłącznie Konsumentom dokonującym zakupu produktów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271.).
 7. Zwrot uiszczonej zapłaty za towar zostanie dokonany Kupującemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, którego dotyczy odstąpienie od umowy lub otrzymania potwierdzenia o wysłaniu towaru przez Konsumenta.
 8. Zwrot płatności odbywa się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

VI. REKLAMACJE i GWARANCJA

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
 2. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję Producenta lub sklepu komputerydlafirm.pl, zgodnie z opisem produktu w sklepie komputerydlafirm.pl.
 3. W przypadku gwarancji Producenta DELL typu NBD (Next Business Day) i wystąpienia usterki technicznej należy kontaktować się bezpośrednio z serwisem DELL pod numerem +48 22 507 17 00 lub pod numerem +48 22 507 17 77 w przypadku gwarancji ProSupport.
 4. W przypadku gwarancji sklepu komputerydlafirm.pl, fakt wystąpienia usterki technicznej należy zgłosić Sprzedawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie. Reklamowany towar należy, po wcześniejszym uzgodnieniu, dostarczyć do siedziby Sprzedającego wysyłkowo lub osobiście. Warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez Sklep. Powyższe postanowienie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.64.16.93).
 5. Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupujących, będących osobami fizycznymi zostały opisane w "polityce prywatności", dostępnej pod adresem internetowym: komputerydlafirm.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11
 2. Kupujący, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby realizacji transakcji, jest zobowiązany zapewnić, iż użycie tych danych nastąpiło zgodnie z prawem, a w szczególności podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu. W takim przypadku Sprzedawca ma prawo przyjąć, iż użycie tych danych osobowych nastąpiło zgodnie z prawem.
 3. W przypadku, gdyby Kupujący skorzystał bezprawnie z danych osobowych należących do osób trzecich, co wywołałoby jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną lub administracyjną Sprzedawcy, Kupujący może zostać zobowiązany do naprawienia szkody wywołanej tym faktem zgodnie z ogólnymi przepisami prawa cywilnego.
 4. Podstawa prawna dla rozdziału VII:
  a) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.)
  b) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000, z późn. zm. —dalej: „u.o.d.o.”)

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2020 r.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej z określeniem terminu ich wejścia w życie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie umów sprzedaży, ochrony konsumentów i uczciwej konkurencji.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium